ဌာနမှကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

စဉ် အမည်
1 မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
2 ခရိုင်ခိုင်ကြေးအက်ဥပဒေ
3 ၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ အထက်မြန်မာနိုင်ငံမြေနှင့်အခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
4 ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်၊ အခွန်တော်အရကောက်ခံမှုအက်ဥပဒေ
5 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေ
6 ၁၈၉၅ ခုနှစ်၊ အစိုးရမြေယာချထားရေးအက်ဥပဒေ
7 ၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
8 ၁၉၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ
9 ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
10 ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေ
11 ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှုဥပဒေ
12 ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
13 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေနှင့်နည်းပဒေ
14 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေနှင့်နည်းပဒေ
15 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေနှင့်နည်းပဒေ
16 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
17 ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
18 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လောင်းကစားဥပဒေ
19 ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ

--