ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံးအမည် ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးချုပ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံရေးရာဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အထွေထွေဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြေယာဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နိုင်ငံတကာရေးဌာန                                                                    ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ယစ်မျိုးနှင့်အခွန်ဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၅၂၉
၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၀
၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၁
၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၃
၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၄
၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၅ ၀၆၇-၃၄၀၈၅၃၂

ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၉၅၄၁
ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၁၁၅၅
ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၁၀၈၄
ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၁၀၀၂
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၂၂၅၃၃
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၃၅၅၆
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၂၀၀၇၈၉
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၂၈၃၁၂
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၇၄၀၀၃
၁၁ မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၂၄၀၀၃
၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၃၆၃၆
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၂၁၀၅၅
၁၄ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၀၀၀၀၁
၁၅ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၄၀၀၄
၁၆ နေပြည်တော် ၀၆၇-၅၅၀၂၁၅