ဝန်ကြီးဌာန Website များ

စဉ် အမည် Website လိပ်စာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး www.president-office.gov.mm
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.mod.gov.mm
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန www.mba.gov.mm
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.moi.gov.mm
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mofa.gov.mm
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန www.mora.gov.mm
သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန www.myancoop.gov.mm
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန www.moai.gov.mm
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန www.livestock-fisheries.gov.mm
၁၀ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန www.mcpt.gov.mm
၁၁ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.mot.gov.mm
၁၂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန www.moecaf.gov.mm
၁၃ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန www.mip.gov.mm
၁၄ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန www.energy.gov.mm
၁၅ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန www.moin.gov.mm
၁၆ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.commerce.gov.mm
၁၇ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန www.moep.gov.mm
၁၈ အားကစားဝန်ကြီးဌာန www.myasoc.org
၁၉ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန www.myanmar-education.edu.mm
၂၀ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန www.moh.gov.mm
၂၁ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန www.mining.gov.mm
၂၂ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန www.mol.gov.mm
၂၃ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.ministryofrailtransportation.com
၂၄ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mswrr.gov.mm
၂၅ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန www.myanmartourism.org
၂၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန www.culturemyanmar.org
၂၇ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန www.mofra.gov.mm
၂၈ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန www.mnped.gov.mm
၂၉ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန www.ministryofconstruction.gov.mm
၃၀ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန www.most.gov.mm
၃၁ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး www.oag.gov.mm
၃၂ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး www.oagmac.gov.mm
၃၃ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ www.ucsb.gov.mm
၃၄ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ www.myanmarpoliceforce.org
၃၅ မီးသတ်ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm
၃၆ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန http://www.ddm.gov.mm
၃၇ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဘဏ် www.mmftb.gov.mm
၃၈ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန www.ird.gov.mm
၃၉ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန www.customs.gov.mm