စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

၁။   ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၂။   စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

၃။   ဆည်မြောင်းဥပဒေ

၄။   တာတမံဥပဒေ

၅။   တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ

၆။   တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေ

၇။   တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

၈။   နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြင်း သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ

၉။   နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

၁၀။   ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

၁၁။   မျိုးစေ့ဥပဒေ

၁၂။   မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ

၁၃။   မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

၁၄။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ

၁၅။   မြေသြဇာ ဥပဒေ

၁၆။   ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

၁၇။   လယ်ယာမြေဥပဒေ

၁၇။   လယ်ယာမြေဥပဒေ(ပြင်ဆင်)

၁၈။   သမဝါယမအသင်းဥပဒေ

၁၉။   အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ

၂၀။   အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

၂၁။   အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

၂၂။   ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ရေခွန်နှင့် တာတမံခွန်ဥပဒေ

၂၃။   THE BOUNDARIES ACT.

၂၄။   The Canal Act.

၂၅။   နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်ခြားသတ်မှတ်ရေး ဥပဒေ

၂၆။   လယ်ယာမြေဥပဒေ(ပြင်ဆင်)

၂၇။   အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

၂၈။   ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

၁။   ကန့်သတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂။   အမျိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃။   သမဝါယမအသင်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၄။   သမဝါယမအသင်းများ၏ စပါးဝယ်ယူရေးဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၅။   သမဝါယမအသင်းက ပြည်သူ့ဘဏ်တွင် ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၆။   သမဝါယမလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၇။   သမဝါယမကောင်စီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၈။   လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၉။   လယ်ယာမြေဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်ခြင်း

၁၀။   လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက် ကြေငြာချက်

၁၁။   မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ မိတူကူးယူခြင်းဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ သတ်မှတ်ခြင်း

၁၂။   မြေသြဇာဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၃။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ  လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၄။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

၁၅။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၆။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၇။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၈။   မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း

၁၉။   မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၀။   မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၁။   မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ခေါ်ယူခြင်း

၂၂။   မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခေါ်ယူခြင်း

၂၃။   မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၄။   ဗဟိုသမဝါယမအသင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၂၅။   ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၆။   ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၇။   ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းလွန်ဒဏ်ကြေးများ သတ်မှတ်ခြင်း

၂၈။   ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ မြေလွတ်၊ မြေလပ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၉။   စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်ခြင်း

၃၀။   စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့် ဦးစားပေးသီးနှံများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

၃၁။   စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့် ဦးစားပေးသီးနှံများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၃၂။   ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၃၃။   ၁၉၉၉-၂၀ဝ၀ ခုနှစ် ငါးဖမ်းရာသီတွင်  ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်မျာ စည်းကမ်းချက်

၃၄။   ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ သမဝါယမအသင်းဥပဒေနှင့် အရေးယူနည်းများ

၃၅။   ၁၉၁၃ ခုနှစ်၊ စာချုပ်စာတမ်းများ ရီဇစတြီမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေ

၃၆။   ဥရောပသမဂမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းများ လိုက်နာရန်

၃၇။   အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနည်းဥပဒေများ

၃၈။   အရည်အသွေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ညွှန်ကြားချက်

၃၉။   အက်(ဖ်)အိုဘီ၊ ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဖငြ့် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ညွှန်ကြားခြင်း

၄၀။   သမဝါယမအသင်း၊ ငွေပေးငွေယူနှင့် စာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၄၁။   သမဝါယမအသင်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၄၂။   သမဝါယမအသင်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာယေဘုယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၄၃။   သမဝါယမအသင်းနည်းဥပဒေများ

၄၄။   လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများ

၄၅။   ရှပ်ခရုကောက်ယူခြင်းမပြုရရာသီအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း

၄၆။   ရောင်းဝယ်စုဆောင်းသယ်ယူရမည့်ကဏန်းအရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ

၄၇။   ရေနေနို့တိုက်သတ်တဝါများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန်ကိစ္စ

၄၈။   ရေထွက်ပစည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံးများ ကြိုတင်စိစစ်ခြင်း

၄၉။   ရေထွက်ပစည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ

၅၀။   ရေခူပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ

၅၁။   အက်(ဖ်)အိုဘီ၊ ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ညွှန်ကြားချက်

၅၂။   မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး နည်းဥပဒေများ

၅၃။   မြို့နယ်သမဝါယမဌာန ကော်မတီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၅၄။   မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းအတွင်းရှိ ငါးမဖမ်းရဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း

၅၅။   မြန်မာ့လယ်ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်းရှိ ငါးမဖမ်းရကာလ သတ်မှတ်ခြင်း

၅၆။   မြန်မာ့လယ်ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်းရှိ ငါးမဖမ်းရကာလ သတ်မှတ်ခြင်း(၂၀၁၄)

၅၇။   မြန်မာ့လယ်ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်းရှိ ငါးမဖမ်းရကာလ သတ်မှတ်ခြင်း(၃၊ ၂၀၁၈)

၅၈။   မြေစာရင်းဝန်ထမ်း(အငယ်တန်း)အဖွဲ့နည်းဥပဒေများ

၅၉။   မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၆၀။   မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားမူဝါဒ

၆၁။   မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၆၂။   ဘုံကျောင်းကျားပိုက် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးမဖမ်းဆီး၇ ကာလသတ်မှတ်ခြင်း

၆၃။   ဘုံကျောင်းကျားပိုက် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးဖမ်းဆီးခါင့်ပြုခြင်း

၆၄။   ဘုံကျောင်းကျားပိုက် ငါးမဖမ်းဆီးရ ရာသီသတ်မျတ်ခြင်း

၆၅။   ပြည်ပသို့တင်ပို့သော တိရစာန်၊ အစာကိုစစ်ဆေးခြင်းအမိန့်

၆၆။   ပြည်ပမှတင်သွင်းသော တိရိစာန်အစာကို စစ်ဆေးခြင်းအမိန့်

၆၇။   ပြည်တွင်း ရောင်းချသော တိရဆန်အစာကို စစ်ဆေးခြင်းအမိန့်

၆၈။   ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၆၉။   နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့မည့် ကဏန်းများ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

၇၀။  နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၇၁။   နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ပြင်ပ ညွှန်ကြားခြင်း

၇၂။   ဒေသခံများနှင့်ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသော အဏဝါရေပြင်ဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း

၇၃။   ဒေသခံများနှင့်ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသော အဏဝါရေပြင်ဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း

၇၄။   ဒေသခံများနှင့်ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသော အဏဝါရေပြင်ဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း

၇၅။   တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေး နည်းဥပဒေများ

၇၆။   တိရစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သောစာရင်းဝင်ကူးစက်ရောဂါများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

၇၇။   တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီနည်းဥပဒေများ

၇၈။   တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်

၇၉။   တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်များ

၈၀။   တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးမျိုးကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာ

၈၁။   တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပွားတတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ သတ်မှတ်ခြင်း

၈၂။   တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစည်းများတင်ပို့ခြင်းကိစ္စညွှန်ကြားချက်

၈၃။   တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ငါးသားပေါက်ရာသီချိန် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းရပ်နားရန်

၈၄။   တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ငါးသားပေါက်ရာသီချိန် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းရပ်နားရန်

၈၅။   တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ငါးသားပေါက်ရာသီချိန် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းရပ်နားရန်

၈၆။   တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ငါးသားပေါက်ရာသီချိန် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းရပ်နားရန်

၈၇။   စားခရုဖမ်းဆီးခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ

၈၈။   ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုဆေးဝါးများကိစ္စ

၈၉။   ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုဆေးဝါးများကိစ္စ

၉၀။   ငါးသလောက်စက်လှေကြီးများဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၉၁။   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနပိုင်အအေးခန်းနှင့်ရေခဲစက်များကို တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်

၉၂။   ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ ထုတ်ပေးရမည့်လိုင်စင်များ ဆောင်ရွက်ရန်

၉၃။   ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၉၄။   ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းညွှန်ကြားချက်

၉၅။   ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ လိုက်နာရမည့် ရေယာဉ်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်

၉၆။   ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရေလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စ

၉၇။   ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရေလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၉၈။   ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရေလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း(၃။ ၉၁)

၉၉။   ငါးပေါင်မှုန့်များ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်ကိစ္စ

၁၀၀။  ငါးပုစွန်ရေထွက်ပစည်းများ တင်ပို့ တင်သွင်းခြင်း လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

၁၀၁။   ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနေသော ဓာတုဆေးဝါးများ

၁၀၂။   ငါး၊ ပုဇွန်မျိုးပွားရာသီချိန်အတွင်း ငါးမဖမ်းဆီးရနယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်း

၁၀၃။   ငါး၊ ပုဇွန်မျိုးပွားရာသီချိန်အတွင်း ငါးမဖမ်းဆီးရနယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်း

၁၀၄။   ငါး၊ ပုဇွန်မျိုးပွားရာသီချိန်အတွင်း ငါးမဖမ်းဆီးရနယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်း(၂၊ ၂၀ဝ၇)

၁၀၅။   ငါး၊ ပုဇွန်မျိုးပွားရာသီချိန်အတွင်း ငါးမဖမ်းဆီးရနယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်း(၃၊ ၂၀၁၀)

၁၀၆။   ငါး၊ ပုဇွန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတွင် ကျင့်သုံးရန်ကိစ္စ

၁၀၇။   ငါး၊ ပုဇွန်ပြုပြင်စက်ရုံများ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

၁၀၈။   ငါး၊ ပုဇွန်ရေထွက်ပစည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရန်

၁၀၉။   ငါး၊ ပုဇွန်ထုတ် အငယ်စား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များ မှတ်ပုံတင်ရန်

၁၁၀။   ခရိုင်မြေယာကော်မတီများ၊ ကြေးတိုင်းနှင့် မြေစာရင်းမင်းကြီးအား အာဏာများကိုသုံစွဲရန် အမှတ်(၉၃)

၁၁၁။   ခရိုင်မြေယာကော်မတီများ၊ ကြေးတိုင်းနှင့် မြေစာရင်းမင်းကြီးအား အာဏာများကိုသုံစွဲရန် အမှတ်(၉၄)

၁၁၂။   ခရိုင်မြေယာ၊ ကြေးတိုင်းနှင့် မြေစာရင်းမင်းကြီးအား အာဏာပိုင်ခန့်အပ်ခြင်း

၁၁၃။   ခရိုင်မြေယာ၊ ကြေးတိုင်းနှင့် မြေစာရင်းမင်းကြီးအား အာဏာနှင့်အညီ ဆင့်ဆိုရန်

၁၁၄။   ကျေးရွာသမဝါယမအသင်း စည်းကမ်းဥပဒေ

၁၁၅။   ကမ်းဝေးငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စ

၁၁၆။   ကမ်းဝေးငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁၁၇။   ကမ်းဝေးငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စ

၁၁၈။   ကမ်းဝေးငါးလုပ်ငန်း အသုံးပြုမည့်ရေယာဉ် ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းလိုလျင် ခွင့်ပြုမိန့်

၁၁၉။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်အခွင့်အာဏာခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း

၁၂၀။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း

၁၂၁။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း(၂၊ ၂၀ဝ၁)

၁၂၂။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း(၅၊ ၂၀၁၃)

၁၂၃။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း (၅၊ ၂၀၁၄)

၁၂၄။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း(၁၊ ၂၀၁၅)

၁၂၅။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း(၄၊  ၂၀၁၂)

၁၂၆။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၂၇။   ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာ သတ်မှတ်ခြင်း( ၁၀၊ ၂၀ဝ၈)

၁၂၈။   ကမ်းဝေး၊ ကမ်းနီးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာသတ်မှတ်ခြင်း(၄၊ ၂၀၁၈)

၁၂၉။   ကမ်းဝေး၊ ကမ်းနီးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုခိုလှုံရာနေရာသတ်မှတ်ခြင်း(၃၊ ၂၀၁၇)

၁၃၀။   ကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁၃၁။   ကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ညွှန်ကြားချက်

၁၃၂။   ကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဧရိယာသတ်မှတ်ခြင်း

၁၃၃။  EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ ရေထွက်ပစည်းများ တင်ပို့ခြင်းညွှန်ကြားချက်

၁၃၄။   မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်း ငါးဖမ်းကွက်များ တားမြစ်ငါးဖမ်းကာလ သတ်မှတ်ခြင်း

၁၃၅။   ဘုံကျောင်းကျားပိုက် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးမဖမ်းဆီးရကာလသတ်မှတ်ခြင်း(၃၊ ၂၀၁၂)

၁၃၆။   ဘုံကျောင်းကျားပိုက် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးမဖမ်းဆီးရကာလသတ်မှတ်ခြင်း(၂၊ ၂၀၁၃)

၁၃၇။   စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့် အသုံးပြုခွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၁၃၈။   ငါးဖမ်းရေယာဉ်များတွင် လုပ်ကိုင်မည့် ရေလုပ်သားများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁၃၉။   ကျောက်ပုစွန်ဖမ်းဆီးခွင့်လိုင့်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ

၁၄၀။   The Lands Disputes  Rules, 1946.

၁၄၁။   SHAN STATES REGISTRATION ORDER, 1924.

၁၄၂။   Rules Under The Myanmar Fisheries Act, 1905

၁၄၃။   Rules Under the Myanmar Boundaries Act 1880.

၁၄၄။   (The Rules Under the (Lower) Myanmar Fisheries Act (VII. Of 1875))

၁၄၅။   (The Cattle Disease Rules, 1914)

၁၄၆။   (RULES UNDER THE MYANMAR CANAL ACT.)

၁၄၇။   (Rules Under the Myanmar Boundaries Act, 1880 for Upper Myanmar)

၁၄၈။   (Rules Under the Myanmar Boundaries Act)

၁၄၉။   (Rules under the Lower Myanmar Town and Village Lands Act, 1898.)

၁၅၀။   (Rules Under the (Lower) Myanmar Fisheries Act, 1875.)

၁၅၁။   (Rules under section 8 of the Upper Myanmar Registration Regulation, 1897.)

၁၅၂။   (Rules for the examination of officers of the Irrigation Department, Myanmar.)

၁၅၃။   ( The Myanmar Cotton Cess Rules, 1938 )

၁၅၄။   ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၅၅။   ကျွဲ၊ နွားများ အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၅၆။   ဆည်မြောင်းနည်းဥပဒေများ

၁၅၇။   တိရစ္ဆာန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

၁၅၈။   ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

၁၅၉။   ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၆၀။   မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ အခကြေးငွေသတ်မှတ်ခြင်း

၁၆၁။   အပင်မျိုးသစ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၆၂။   မြေပုံမိတ်တူနှင့် မြေတိုင်းတာခနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၆၃။   ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်နည်းဥပဒေများ