စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

   ၁။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

   ၂။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးလက်စွဲဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ၁၊၂ ပြင်ဆင်ချက်

   ၃။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ အက်ဥပဒေ

   ၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ

   ၅။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ

   ၆။ ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ

   ၇။ စာရင်းအင်းဥပဒေ

   ၈။ နှစ်ဆယ်ငါး၊ သုံးဆယ်ငါး၊ ခုနစ်ဆယ့်ငါးကျပ်တန် ငွေစကူများကို တရားဝင်ငွေအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

   ၉။ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

   ၁၀။ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီခံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

   ၁၁။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ

   ၁၂။ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေ

   ၁၃။ မြန်မာ့အာမခံဥပဒေ

   ၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်ကောင်စီအမတ်များ၏ ခရီးစရိတ်အက်ဥပဒေ

   ၁၅။ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ

   ၁၆။ အကောက်ခွန်နှုန်းဥပဒေ

   ၁၇။ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ

   ၁၈။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ

   ၁၉။ အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ

   ၂၀။ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ

   ၂၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ

   ၂၂။ အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

   ၂၃။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဗမာပြည်ကြေးငွေနှင့်ဆိုင်သော စီစဉ်မှုတချက်လွှတ်အမိန့်

   ၂၄။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ မြီရှင်များတချက်လွှတ်အမိန့်

   ၂၅။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ အမြတ်တော်ခွန်တချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၂၆။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၂၇။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ရံပုံငွေအက်ဥပဒေ

   ၂၈။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၂၉။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (ဝန်ကြီးများ၏လစာငွေ)အက်ဥပဒေ

   ၃၀။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကောင်စီ(သဘာပတိ)အက်ဥပဒေ

   ၃၁။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ(လစာနှင့်စရိတ်ငွေများ) အက်ဥပဒေ

   ၃၂။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၃၃။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ကရင်ရေးရာယာယီကောင်စီ(စရိတ်ကြေးငွေ)အက်ဥပဒေ

   ၃၄။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ကရင်ရေးရာယာယီကောင်စီ(စရိတ်ကြေးငွေများ) အက်ဥပဒေ

   ၃၅။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၃၆။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၃၇။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၃၈။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၃၉။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၀။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၁။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၂။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၄၃။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၅။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရုတ်တရက်အသုံးစရိတ် ရံပုံငွေအက်ဥပဒေ

   ၄၆။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၄၇။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၄၈။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အာမခံကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း အက်ဥပဒေ

   ၄၉။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၀။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၁။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၂။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၅၃။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၅၄။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၅၅။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၅၆။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၇။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၈။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၅၉။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးဏွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၀။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၁။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၂။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၃။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၆၄။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၅။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၆။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၆၇။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၆၈။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၆၉။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၇၀။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၇၁။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းသဘောတူစာချုပ်အက်ဥပဒေ

   ၇၂။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၇၃။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၏ ရုတ်တရက်အသုံးစရိတ်ရံပုံအက်ဥပဒေ

   ၇၄။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၇၅။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၇၆။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၇၇။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၇၈။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၇၉။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၈၀။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး တချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈၁။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ

   ၈၂။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ခွဲဝေသုံးစွဲရေးတချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈၃။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွက် ခွဲဝေသုံးစွဲရေး တချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈၄။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၈၅။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးတချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈၆။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်တချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈၇။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၈၈။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၈၉။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၀။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၁။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၂။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၉၃။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၉၄။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၅။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၆။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၇။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၈။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၉၉။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါလီမန်ကခွင့်ပြုသည့်ငွေထက်ပိုသုံးသော ငွေများကို ခွင့်ပြုသည့်အက်ဥပဒေ

   ၁၀၀။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၀၁။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၀၂။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၁၀၃။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၁၀၄။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါလီမန်ကခွင့်ပြုသည့်ငွေထက်ပိုသုံးသော ငွေများကို ခွင့်ပြုသည့်အက်ဥပဒေ

   ၁၀၅။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၀၆။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၀၇။ ၁၉၆၁ ပြည့်နှစ်၊ ပါလီမန်ကခွင့်ပြုသည့်ငွေထက်ပိုသုံးသော ငွေများကို ခွင့်ပြုသည့်အက်ဥပဒေ

   ၁၀၈။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၀၉။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်အက်ဥပဒေ

   ၁၁၀။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၁။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၂။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲဥပဒေ

   ၁၁၃။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ဥပဒေ

   ၁၁၄။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၅။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၆။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၇။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၁၈။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ဥပဒေ

   ၁၁၉။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးတချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၁၂၀။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၁။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၂။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာတော်ဥပဒေ

   ၁၂၃။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၄။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၅။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၆။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၇။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေ

   ၁၂၈။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၂၉။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၀။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၁။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၂။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၃။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၄။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၅။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၆။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၇။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၃၈။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၃၉။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၄၀။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၁။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ဆောင်ရွက်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၂။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၄၃။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၄။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၅။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၆။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၄၇။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၈။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၄၉။ ၁၉၇၅-၇၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၀။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၁။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၂။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၃။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၄။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၅။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၆။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၇။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၈။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၅၉။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၀။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၁။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၂။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၃။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၄။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၅။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရေည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၆။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရေည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၇။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၈။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၆၉။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၀။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရေည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၁။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၂။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရေည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၃။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုရေည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၄။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၅။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၆။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၇။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၇၈။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၇၉။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၀။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၁၈၁။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၂။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၃။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၄။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၅။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၆။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၇။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၈။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၈၉။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၀။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၁။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၂။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၃။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၄။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၅။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၆။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၇။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၈။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၉၉။ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၀။ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၁။ ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၂။ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၃။ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၄။ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၅။ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၆။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၇။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၀၈။ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၀၉။ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၁၀။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၁၁။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၁၂။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၁၃။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၁၄။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၁၅။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၁၆။ ၂၀ဝ၉  ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၁၇။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၁၈။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေအရခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၁၉။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၂၀။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၂၁။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၂၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၂၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၂၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၂၅။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၂၆။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၂၇။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၂၈။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၂၉။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၃၀။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၃၁။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၃၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၃၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၃၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၃၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၃၆။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၃၇။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၃၈။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၃၉။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၄၀။ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၄၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ

   ၂၄၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

   ၂၄၃။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၄၄။ (The MYANMAR Port-dues Act, 1873)

   ၂၄၅။ (The Native Coinage Act, 1876)

   ၂၄၆။ INCOME-TAX ORDINANCE, 1942.ANORDINANCETO

   ၂၄၇။ Indian Treasure Trove Act, 1878

   ၂၄၈။ PAY AND ALLOWANCES.

   ၂၄၉။ The 2016-2017 Financial Year National Plan Law

   ၂၅၀။ THE ADMINISTRATION OF PUBLIC FUNDS ACT.

   ၂၅၁။ THE BANKERS’ BOOKS (INSPECTION) ACT, 1947.

   ၂၅၂။ THE BURMA FINANCE ACT, 1946.

   ၂၅၃။ The Court-Fees Act.

   ၂၅၄။ THE CURRENCY ACT, 1940.

   ၂၅၅။ THE CURRENCY NOTES ACT, 1946.

   ၂၅၆။ THE FINANCE ACT, 1945.

   ၂၅၇။ THE INDIA AND MYANMAR (INCOME-TAX RELIEF) ORDER (REPEAL) ACT, 1952.

   ၂၅၈။ THE INDIAN COINAGE ACT, 1870.

   ၂၅၉။ THE LAND CUSTOMS ACT.

   ၂၆၀။ The Myanma Agricultural Development Bank Law

   ၂၆၁။ THE MYANMAR FINANCE ACT (SUPPLEMENTARY) ACT, 1947.

   ၂၆၂။ THE MYANMAR FINANCE ACT, 1947.

   ၂၆၃။ THE MYANMAR STAMP ACT.

   ၂၆၄။ The National Archive and Mawgun Law

   ၂၆၅။ THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT.

   ၂၆၆။ THE PARTNERSHIP ACT.

   ၂၆၇။ THE PRESIDENCY BANKS ACT, 1876.

   ၂၆၈။ THE PROCESS FEES ACT.

   ၂၆၉။ THE UNITED STATES FORCES (EXEMPTION FROM LOCAL TAXATION) ACT, 1946.

   ၂၇၀။ ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ

   ၂၇၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၂၇၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

   ၂၇၃။ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ

   ၂၇၄။ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အတန်ရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ

   ၂၇၅။ ပုဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ

   ၂၇၆။ ဘွိုင်လာဥပဒေ

   ၂၇၇။ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေ

   ၂၇၈။ စက်မှုဇုန်ဥပဒေ

   ၂၇၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

   ၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလထိ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း

   ၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း

   ၃။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမဏီများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်း

   ၄။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ စက်ပစ္စည်းကြီးကြမ်မှုကော်မတီအမိန့်

   ၅။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အနောက်ဂျာမန်-မြန်မာစီးပွားရေး အကူအညီပေးမှုသဘောတူစာချုပ်

   ၆။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားပင်ရင်းငွေအကူအညီများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အမိန့်

   ၇။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုတ်တရက်အသုံးစရိတ်ရံပုံငွေ နည်းဥပဒေများ

   ၈။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှုဥပစာခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၉။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ တချက်လွှတ်အမိန့်အမှတ် ၅ အရ၊ ပုဒ်မ၁၄ တွင် ပါရှိသည့် အမြတ်တော်ခွန်

   ၁၀။ ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၁။ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်လစာနှင့်စရိတ်နည်းဥပဒေများ

   ၁၂။ အာမခံအမျိုးအစားသစ်(၄)မျိုးအား စတင်လက်ခံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ

   ၁၃။ အာမခံကိုယ်စားလှယ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကိစ္စ

   ၁၄။ အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများ

   ၁၅။ အသက်အာမခံလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းလိုင်စင်

   ၁၆။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း

   ၁၇။ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးပမာဏနှင့် အကောက်ခွန်နှုန်းလိုင်းသစ်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၈။ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးပမာဏတစ်ရပ်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၉။ အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစား

   ၂၀။ အခွန်မပြေကျန်ငွေများအား စိစစ်ကောက်ခံရရှိနိုင်သော အခွန်ကြွေးကျန်များကြီးကြပ်ခြင်း

   ၂၁။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်ပေးရန် မလိုသော လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း

   ၂၂။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့ သက်သာခွင့်များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

   ၂၃။ အကောက်ခွန်တဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၂၄။ အကောက်ခွန်တန်ဖိုးကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၂၅။ သစ်တောဖက်စပ်စီးပွားရေးဗဟိုဌာန လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ထည့်သွင်း ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၂၆။ ၀န်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၂၇။ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် မှတ်ပုံတင်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် စံ များထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၂၈။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြ်ပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်

   ၂၉။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ကျေးလက်ငွေစုဆောင်းရေးစည်းမျဉ်းများ

   ၃၀။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘက်ဒုတိယဥကဋ္ဌအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း

   ၃၁။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း

   ၃၂။ မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်

   ၃၃။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၃၄။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၃၅။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၃၆။ ပြန်လျော့အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၃၇။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၃၈။ ပြည်ပသို့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တင်ပို့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

   ၃၉။ ပြည်ပမှတင်ပို့သည့် ကုန်ပစည်းများအား ခွင့်ပြုချက်၊ သတ်မှတ်ချက်ကွဲလွဲတင်သွင်းခြင်းအပေါ် အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၄၀။ ပြည်ထောင်စုလူငယ်ရေးရာ ဗဟိုကောင်စီငွေစာရင်းထားရှိခြင်းစည်းမျဉ်းဥပဒေများ

   ၄၁။ ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့တဦးတည်းကသာလုပ်ကိုင်ရန်အမိန့်

   ၄၂။ ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမဏီများမှ  Treasury Bond နှင့်  Treasury Bill ဝယ်ယူရေးကိစ္စ

   ၄၃။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သောစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၄၄။ နိုင်ငံသားအာမခံပညာရှင်ခန့်အပ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်

   ၄၅။ နိုင်ငံရေးပင်စင်လာစာများအား တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၄၆။ နိုင်ငံရေးပင်စင် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ ကို အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

   ၄၇။ တိုးမြှင့်လစာနှုန်းများအရ လစာသတ်မှတ်ရေး၊ နှစ်တိုး၊ ခွင့်လစာနှင့်ပင်စင်တွက်ချက်နည်းလမ်းများ

   ၄၈။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီများမှ မတည်ငွေရင်းပမာဏသတ်မှတ်ခြင်း

   ၄၉။ တိရစ္ဆာန်များ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထုတ်ပြန်

   ၅၀။ စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၅၁။ စီမံကိန်းနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာ ချေးငွေစိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၅၂။ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၅၃။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၅၄။ စည်ဆက်မပြတ်ထုတ်ဖေါ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၅၅။ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများ

   ၅၆။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမဏီများ၏ အလုပ်ချိန် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးဆောင်ခံများ

   ၅၇။ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရာတွင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးကာလသတ်မှတ်ထားခြင်းအားပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စ

   ၅၈။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်းအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

   ၅၉။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်းအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

   ၆၀။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ရွှေစင်ရွှေတုံး၏ အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၆၁။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှု ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၆၂။ Digital Financial Services (DFS) Working Group ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၆၃။ ၁၉၇၃ ခု၊ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရှိနေစဉ် ကွယ်လွန်သူများ၏ မိသားစုပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ကာလကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၆၄။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစည်းများပေါ်တွင် ယာယီအခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းအမိန့်

   ၆၅။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ သံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အမိန့်

   ၆၆။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ငွေရင်းနှီးရေးနည်းဥပဒေများ

   ၆၇။ ၁၉၅၇ ခု၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဘုတ်အဖွဲ့အမိန့်

   ၆၈။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးနည်းဥပဒေများ

   ၆၉။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်နည်းဥပဒေများ

   ၇၀။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အာဇာနည်ဗိမာန်ငွေစာရင်းနည်းဥပဒေများ

   ၇၁။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရောင်းခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၇၂။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဟော်တယ်နှင့်ပျော်ပွဲစားရုံခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၇၃။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ အမြတ်တော်ခွန်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

   ၇၄။ ၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်၊ ရုံးခွန်အက်ဥပဒေအရ ရုံခွန်အက်ဥပဒေနှုန်းထား အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်း

   ၇၅။ အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် နည်းဥပဒေများ

   ၇၆။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ မတည်ငွေရင်းထည့်ဝင်ခြင်း တိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

   ၇၇။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ညွှန်ကြားချက်

   ၇၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အသင်းဝင်များထံမှ စုဆောင်းငွေလက်ခံခြင်း အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ရမည့် မတည်ငွေရင်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

   ၇၉။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ချေးငွေရယူခြင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်

   ၈၀။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း၏ အသင်းဝင်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေများ

   ၈၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီညွှန်ကြားချက်

   ၈၂။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်

   ၈၃။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေပေးချေနိုင်မှုအချိုး၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအချိုး လိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်

   ၈၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများက အသင်းသားတစ်ဦးသို့ အများဆုံးထုတ်ချေးနိုင်သေည့် ချေးငွေအရွယ်အစားဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်

   ၈၅။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြားရလမ်းမှ ဝင်ငွေခွန်အပေါ် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

   ၈၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝင်ငွေခွန်များအပေါ် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၈၇။ အမြတ်ခွန်စည်းမျဉ်းများ

   ၈၈။ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၈၉။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမဏီများသည် စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်လိုပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အမိန်ကြော်ငြာစာ

   ၉၀။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အထူးကုန်စည်ခွန်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်

   ၉၁။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အထူးကုန်စည်ခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၉၂။ အထူးကုန်စည်ခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၉၃။ အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်နှင့်ပတ်သက် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၉၄။ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်ခများတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၉၅။ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့်လုပ်ခများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၉၆။ အငြိမ်းစားများအား ယာယီရှားပါးစရိတ်ထုတ်ပေးခွင့်ပြုခြင်း

   ၉၇။ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချရမည့် အထူးကုန်စည်းများအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း

   ၉၈။ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

   ၉၉။ အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၁၀၀။ အခြေခံသမဝါယမအသင်း၊ သမဝါယမအသင်းစု၊ သမဝါယမအသင်းစုချုပ် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

   ၁၀၁။ အခြေခံသက်သာခွင့်ပြုငွေအပေါ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း

   ၁၀၂။ အကောက်ခွန်ဥပဒေများအရ၊ ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၁၀၃။ အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ နှောင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၁၀၄။ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ယာယီတင်သွင်းလာသော ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချော တင်သွင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြဌာန်းချက်

   ၁၀၅။ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးဝန်စည်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၁၀၆။ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနည်းဥပဒေများ

   ၁၀၇။ သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သမဝါယမအသင်းများ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၀၈။ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၀၉။ ဝေးလံခေါင်သီလူမှုရေးခက်ခဲသောဒေသများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၁၀။ ၀န်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၁၁၁။ ၀င်ငွေအမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိလျှင် ယင်းနိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေ

   ၁၁၂။ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် တရားစွဲဆိုခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၁၃။ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေအရ အခြေခံသက်သာခွင့်ပြုသည့် ဝင်ငွေဆိုင်ရာအမိန့်

   ၁၁၄။ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေအရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်းစည်းကြပ်ခြင်း

   ၁၁၅။ ၀င်ငွေခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၁၁၆။ ၀င်ငွေခွန် ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရသော ဝင်ငွေသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၁၈။ လစာခေါင်းစဉ်မှအပပေးချေငွေ အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း ကျသင့်သောဝင်ငွေခွန်ကို နုတ်ယူပေးသွင်းရန်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ချက်

   ၁၁၉။ လစာခေါင်းစဉ်မှအပ ပေးချေငွေအမျိုးအစားများပေါ်တွင်  ကျသင့်သောဝင်ငွေခွန်ကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နုတ်ယူပေးသွင်းရန်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၂၀။ လစာခေါင်စဉ်မှအပ ပေးချေငွေအမျိုးအစားများ ငွေထုတ်ပေးချိန်တွင် ကျသင့်သော ဝင်ငွေခွန် နုတ်ယူပေးသွင်းရန် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၂၁။ လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်

   ၁၂၂။ လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

   ၁၂၃။ လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသူ  တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းများ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၂၄။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၂၅။ ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

   ၁၂၆။ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လျာထားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

   ၁၂၇။ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင် အများပိုင်ကုမဏီများအတွက် ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်ပြုခြင်း

   ၁၂၈။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နည်းဥပဒေများ

   ၁၂၉။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမဏီများသည် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၃၀။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့အတွက် အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချသတ်မှတ်မည့် အစီအစဉ်

   ၁၃၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချ ဖယ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကို ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၃၄။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်စည်စာရင်းများနှင့် အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချသတ်မှတ်မည့်အစီအစဉ်ကို ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်လိုက်ခြင်း

   ၁၃၅။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

   ၁၃၆။ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များ အသင်း၏သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

   ၁၃၇။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်း

   ၁၃၈။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နည်းဥပဒေများ

   ၁၃၉။ မြန်မာနိုင်ငံကုမဏီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ

   ၁၄၀။ မူလအခြေခံနည်းဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း

   ၁၄၁။ မိသားစုပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၄၂။ မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

   ၁၄၃။ ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ “Central Research Organisation” ဟူ၍ အသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၄၄။ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၄၅။ ပြည်ပပို့ကုန်ရောင်းချရငွေအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၄၆။ ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ လစာခေါင်းစဉ်မှအပ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၄၈။ ပြည်ပထွက်ခွာမည့် နိုင်ငံသားများအားလုံး အခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်မရှိတော့ကြောင်း ခြွင်းချက်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၄၉။ ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိ်ုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် မြေအသုံးပြုပိုင်ခွင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၅၀။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေစပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံခြားငွေဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

   ၁၅၁။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၁၅၂။ ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းသို့ဖြစ်စေ ကုန်စည်းများ တင်ပို့ခြင်း

   ၁၅၃။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းသည့် ကုန်စည်အပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

   ၁၅၄။ ပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမအသင်းများအတွက် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရေးကိစ္စ

   ၁၅၅။ ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်းကုမဏီများတွင်  ရန်ပုံငွေသို့ နှစ်စဉ် လွှဲပြောင်းထည့်သွင်းရမည့်ပမာဏသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၅၆။ ပမာဏကြီးမားသော ကြွေးမြီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

   ၁၅၇။ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အမိန့်

   ၁၅၈။ နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူကျင့်သုံးသော မြန်နိုင်ငံအခြေစိုက်သံရုံးများ ကုန်သွယ်ခွန်များကို ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်း

   ၁၅၉။ နိုင်ငံရေးပင်စင်ခံစားခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၆၀။ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းအပေါ် အခွန်ဆိုင်ရာကိစရပ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၁၆၁။ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများအတွက် ယာယီရှားပါးစရိတ် ထုတ်ပေးခွင့်ပြုခြင်း

   ၁၆၂။ နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်လစာငွေနည်းဥဒေ

   ၁၆၃။ နိုင်ငံတော်က ရယူသည့်ထောက်ပံ့ငွေ (သို့) တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီချေးငွေ စီမံကိန်းများ

   ၁၆၄။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေများ

   ၁၆၅။ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရေးနည်းဥပဒေများ(ပြင်ဆင်ချက်)

   ၁၆၆။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် ပြည်ပမှကုန်စည်များ တင်သွင်းပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရန်ကိစ္စ

   ၁၆၇။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် ပို့ကုန်ရောင်းရငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရေးကိစ္စ

   ၁၆၈။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၁၆၉။ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်အလိုက်အထူးကုန်စည်ခွန် ကောက်ခံရငွေ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည့်ကိစ္စ

   ၁၇၀။ တရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် တရားမဝင်အသုံးပြုသည့်ယာဉ်များ အရေးယူရန်ကိစ္စ

   ၁၇၁။ ညွှန်ကြားချက်

   ၁၇၂။ စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရသော ဝင်ငွေသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၇၃။ ငွေအေကြွေအသစ်များ ထုတ်ဝေရန်ကိစ္စ

   ၁၇၄။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဥပဒေများ

   ၁၇၅။ ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုးသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

   ၁၇၆။ ခွင့်မပြုသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစာရင်း

   ၁၇၇။ ခေတ်မီဘက်စုံသုံးဆိပ်ခံတံတားနေရာကို အကောက်ခွန်တံတားအဖြစ် ၂၀၁၉ မေ ၁ မှ ဇူ ၃၁ ထိ ယာယီဆိပ်ကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၇၈။ ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သော စိန်နှင့်မြတို့အပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

   ၁၇၉။ ကျပ်ငွေနှင့်နိုင်ငံခြားငွေများဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းကိစ္စ

   ၁၈၀။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား ၇ ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း

   ၁၈၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများ

   ၁၈၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲဇယား ၅ ကို အစားထိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၈၃။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေအရ ရောင်းရငွေစုစုပေါင်းတွင် နိုင်ငံခြားငွေပါဝင်ပါက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရန်ကြေညာချက်

   ၁၈၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ

   ၁၈၅။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ

   ၁၈၆။ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ကောက်ခံရမည့်နည်းလမ်း

   ၁၈၇။ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုခွန်စည်းမျဉ်းများ

   ၁၈၈။ ကုန်စည်တစ်မျိုးအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ပြီးလျှင် အခွန်နှစ်ကြိမ်ပေးဆောင်ရခြင်း မရှိစေရေးကိစ္စ

   ၁၈၉။ ခေတ်မီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်စုံသုံးဆိပ်ခံတံတားအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၉၀။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှု ဥပစာခွန်နည်းဥပဒေများ

   ၁၉၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၁၉၂။ အကောက်ခွန်ဥပဒေများအရ ဖမ်းဆီးအရေးယူသည့် ရေယာဉ်များ အခြားယာဉ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း

   ၁၉၃။ ၀င်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများ

   ၁၉၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းဈေးကွက်အား ဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်ရေးကိစ္စ

   ၁၉၅။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း

   ၁၉၆။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတို့တွင် ပို့ကုန်ရောင်းရငွေရရှိပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ပေးဆောင်ရေး

   ၁၉၇။ International Operator License ထုတ်ပေးရာတွင် ကောက်ခံရမည့် နှုန်းထားများနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များ

   ၁၉၈။ THE UNION OF MYANMAR PLANNING BOARD ORDER, 1957

   ၁၉၉။ THE MYANMAR TRAVELLING ALLOWANCE RULES.

   ၂၀၀။ The Myanmar Money Lenders Rules, 1946

   ၂၀၁။ THE MYANMAR FRONTIER FORCE (LEAVE AND TRAVELLING ALLOWANCE) RULES.

   ၂၀၂။ THE AGRICULTURISTS’ LOANS ACT (EXTENSION) REGULATION, 1947.

   ၂၀၃။ Rules under the Land Improvement Loans Act, 1883.

   ၂၀၄။ RULES UNDER THE INDIAN STAMP ACT, 1899 (II OF 1899).  (Amendment)

   ၂၀၅။ RULES UNDER THE COURT-FEES ACT, 1870 (VII OF 1870).

   ၂၀၆။ Project Bank Notification

   ၂၀၇။ MYANMAR INCOME-TAX BUREAU.

   ၂၀၈။ Financial Procedure Rules.

   ၂၀၉။ Financial Procedure Rules.

   ၂၁၀။ (Travels by railway at the public expense)

   ၂၁၁။ (The Secretary of State’s Services (General Provident Fund) Rules)

   ၂၁၂။ (The Rules Under the Super-tax Act, 1917.)

   ၂၁၃။ (The Myanmar Local Authorities Loans rules)

   ၂၁၄။ (The Myanmar Government Civil Pension (Commutation) Rules.)

   ၂၁၅။ (The Myanmar Civil Service (Class I) Provident Fund Rules.)

   ၂၁၆။ (THE LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES RULES.)

   ၂၁၇။ (The Government of Myanmar (Note Refund) Rules, 1946)

   ၂၁၈။ (The Forest Utilization Circle Provident Fund Rules.)

   ၂၁၉။ (The  Myanmar Coinage Rules.)

   ၂၂၀။ (Supplementary Rules of the Fundamental Rules and the Civil Services Governors’ Provinces Delegation Rules, 1926)

   ၂၂၂။ (State Railway Savings Bank Rules.)

   ၂၂၃။ (RULES UNDER THE MYANMAR STAMP ACT.)

   ၂၂၄။ (Rules under the Land Improvement Loans Act, 1883.)

   ၂၂၅။ (RULES UNDER THE INDIAN TREASURE TROVE ACT, 1878.)

   ၂၂၆။ (Rules under the Excise Act applicable to notified areas in the Shan States.)

   ၂၂၇။ (Rules under the Court Fees Act, 1870, the sale of court-fee stamps in Myanmar)

   ၂၂၈။ (Rules regarding the rank and allowances of Natives of India appointed to offices)

   ၂၂၉။ (Rules for the Remission of Municipal Taxes.)

   ၂၃၀။ (Rules for the indentification of sugar chargeable with an additional or special duty)

   ၂၃၁။ (Rules for the guidance of Collectors in the exercise of their powers under section 19H (3)

   ၂၃၂။ (Rules for the custody and supply of stamps and for the sale of stamps)

   ၂၃၃။ (Rules for the Assessment and Recovery of Taxes, The Rangoon Municipality)

   ၂၃၄။ (Revised Rules for District and Presidency Savings Banks)

   ၂၃၅။ (Revised Rules and Tariff, relating to the transmission of Telegraph messages, in India, an