နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ် နှောက်ယှက်ကျူးလွန်မှု များရှိလာပါက တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဖုန်းနှင့် Viber နံပါတ်များ