နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်(၂၃-၈-၂၀၁၆)

စဉ်

နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

ခရိုင်

မြို့နယ်

မြို့

ရပ်ကွက်

ကျေးရွာ အုပ်စု

ကျေးရွာ

မှတ်ချက်

ကချင်ပြည်နယ်

၁၈

၃၀ ၁၆၀ ၅၉၆ ၂၅၄၇

 

ကယားပြည်နယ်

၃၇

၇၄

၅၀၆

 

ကရင်ပြည်နယ်

၁၈

၈၆

၃၇၆

၂၀၉၇

 

ချင်းပြည်နယ်

၁၅

၄၆

၄၆၉

၁၃၆၃

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁၀

၃၇

၄၈

၂၅၅

၁၇၅၄

၆၀၁၀

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁၀

၁၇

၈၇

၂၆၄

၁၂၂၈

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၅၁ ၃၂၅ ၁၄၁၀ ၆၄၄၁

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၅

၃၀

၁၈၄

၁၅၃၅

၄၇၈၁

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၂၈

၂၇၁

၁၄၁၆

၄၈၀၆

 

၁၀

မွန်ပြည်နယ်

၁၀

၁၆

၁၀၀

၃၆၈

၁၁၅၃

 

၁၁

ရခိုင်ပြည်နယ်

၁၇

၂၆

၁၇၀

၁၀၃၅

၃၇၃၈

 

၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၅

၂၁

၇၄၃

၆၁၉

၂၁၂၆

 

၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်

၁၃

၅၅

၈၅

၅၀၅

၁၅၆၆

၁၄၃၃၄

 

၁၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၂၆

၄၃

၂၉၂

၁၉၂၀

၁၁၉၁၀

 

၁၅

နေပြည်တော်

၅၇

၁၈၇

၇၉၅

 

 

စုစုပေါင်း

၇၄

၃၃၀

၄၄၄ ၃၃၁၈ ၁၃၅၈၉ ၆၃၈၃၅