ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

   ၁။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှု ဥပဒေ

   ၂။ စကားရပ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဥပဒေ

   ၃။ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ

   ၄။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ

   ၅။ နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ

   ၆။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ

   ၇။ ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

   ၈။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

   ၉။ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၀။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ

   ၁၁။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှါးရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ

   ၁၂။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့် ခံဝန်အက်ဥပဒေ

   ၁၃။ THE DISTRICT CESSES ACT.

   ၁၄။ THE LAND ACQUISITION ACT.

   ၁၅။ The Land and Revenue Act.

   ၁၆။ THE LOWER MYANMAR TOWN AND VILLAGE LANDS ACT.

   ၁၇။ THE MYANMAR EXCISE ACT.

   ၁၈။ THE REVENUE RECOVERY ACT.

   ၁၉။ THE STATE GRANTS ACT.

   ၂၀။ THE UPPER MYANMAR LAND AND REVENUE REGULATION

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

   ၁။ ၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းအက်ဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့် နည်းဥပဒေများ

   ၂။ နိုင်ငံတော်အလံနည်းဥပဒေ

   ၃။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နည်းဥပဒေ

   ၄။ နိုင်ငံတော်သီချင်းနည်းဥပဒေ

   ၅။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်

   ၆။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်

   ၇။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၈။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်ရန် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၉။ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

   ၁၀။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း

   ၁၁။ ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

   ၁၂။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် လမ်းမတော်၊ ဗိုလ်တထောင်ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၁၃။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၁၄။ The Upper Myanmar Land and Revenue Regulation.

   ၁၅။ THE MYANMAR EXCISE RULES, 1928.

   ၁၆။ Rules under the Myanmar Land and Revenue Act.

   ၁၇။ (The Upper Myanmar Towns Regulation, 1891.)

   ၁၈။ (Rules under the Upper Myanmar Land and Revenue Regulation ,

   ၁၉။ (Rules under the Upper Burma Land and Revenue Regulation, 1889,)

   ၂၀။ (Rules Under The Myanmar Land and Revenue Act, 1876)

   ၂၁။ Rules under the Burma Land and Revenue Act.