ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

၁။   ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေ

၂။   ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေ

၃။   ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

၄။   ရုပ်ရှင်ဥပဒေ

၅။   သတင်းမီဒီယာဥပဒေ

၆။   ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်နှင့်ပြပွဲများ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

၁။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၂။   အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃။   အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄။   မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း

၅။   မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၆။   စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၇။   ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၈။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းကော်ပိုရေးရှင်းအား အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၉။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ရုပ်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းအား၊ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၁၀။  ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ စကူ၊ စာရေးကိရိယာ၊ စာအုပ်နှင့်ဓါတ်ပုံပစည်းကုန်သွယ်ရေး  အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၁၁။   ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်နှင့်ပြပွဲများကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေး နည်းဥပဒေများ

၁၂။   ၁၉၆၄ခုနှစ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်နှင့် ပြပွဲများကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

၁၃။   ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစာကြည့်တိုက် မှတ်ပုံတင်ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခြင်း

၁၄။   ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေများ

၁၅။   ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ပွဲကျင်းပပြသရာတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတားမြစ်ရေးအက်ဥပဒေ

၁၆။   ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ပွဲကျင်းပပြသရာ အဆောက်အဦတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတာမြစ် အက်ဥပဒေ

၁၇။   သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ

၁၈။   လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်ကြောင်း ကြေညာသည့် အမိန့်

၁၉။   ရုပ်ရှင်နည်းဥပဒေ

၂၀။   ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက် လက်ဝယ်ရှိသူက လိုင်စင်ခပေးဆောင်ရန်

၂၁။   ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၂၁။   ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

၂၂။   ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေ

၂၃။   တေးသံသွင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန့်

၂၄။   ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၅။   THE PRESS (STATES PROTECTION) ACT (EXTENSION) REGULATION, 1947.

၂၆။   THE PRESS (EMERGENCY POWERS) ACT 1947.

၂၇။   The Cinematograph Censorship Rules, 1951.

၂၈။   “The Cinematograph Censorship Rules, 1922.”)

၂၉။   ရုပ်ရှင်ပြသရန်နေရာလိုင်စင်ထုတ်ပေးခွင့်အပ်နှင်းခြင်း