မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားမှုအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

(၂၁-၁၀-၂၀၁၉)ရက်၊ (၁၆:၁၀)အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ်၊ ဝါတိုးရပ်ကွက်၊ သီလဝ(၂)တောင်ရပ်၌ ကွင်းအမှတ်(၅၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၆)ဧကကို လူနေထိုင်ရန်အတွက် မြေငှား ဂရန်လျှောက်ထားမှုအား အလား(၄)ရပ်၊ မြေကြီးမြေပုံကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စာရင်အင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ပါဝင်သောအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။