အချက်အလက်များ

နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်

စဉ်

နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

ခရိုင်

မြို့နယ်

မြို့

ရပ်ကွက်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

မှတ်ချက်

ကချင်ပြည်နယ်

၁၈

၃၂

၁၇၂

၅၉၄

၂၅၄၇

 

ကယားပြည်နယ်

၁၀

၄၄

၇၄

၅၁၇

 

ကရင်ပြည်နယ်

၁၈

၈၆

၃၇၆

၂၀၉၇

 

ချင်းပြည်နယ်

၁၈

၆၆

၄၆၄

၁၃၄၇

 

စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး

၁၀

၃၇

၅၀

၂၇၁

၁၇၅၅

၅၉၈၉

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁၀

၁၈

၉၀

၂၆၇

၁၂၃၇

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၅၂

၃၂၈

၁၄၁၄

၆၄၈၇

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၅

၃၂

၁၉၉

၁၅၃၈

၄၇၈၈

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၃၀

၂၈၀

၁၄၁၅

၄၇၉၉

 

၁၀

မွန်ပြည်နယ်

၁၀

၁၇

၁၀၆

၃၆၆

၁၁၄၃

 

၁၁

ရခိုင်ပြည်နယ်

၁၇

၂၆

၁၇၁

၁၀၄၅

၃၇၄၁

 

၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၅

၂၁

၇၄၃

၆၂၁

၂၁၄၃

 

၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်

၁၃

၅၅

၈၆

၅၁၃

၁၅၆၂

၁၃၇၇၃

 

၁၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၂၆

၄၅

၃၀၀

၁၉၁၉

၁၁၈၆၄

 

၁၅

နေပြည်တော်

၅၈

၁၈၇

၇၉၆

 

စုစုပေါင်း

၇၆

၃၃၀

၄၆၃

၃၄၂၇

၁၃၅၉၇

၆၃၂၆၈