၁၉၄၀ပြည့်နှစ်၊ ဂျီဆာကျူလာ အမှတ် ၁၅ ('G' Circular No15 of 1940)