၁၉၈၄ခုနှစ်၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်စာစောင်