၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ လောင်းကစားဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ