နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ် ၃၁-၇-၂၀၁၄

စဉ်

နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

ခရိုင်

မြို့နယ်

မြို့

ရပ်ကွက်

ကျေးရွာ အုပ်စု

ကျေးရွာ

မှတ်ချက်

ကချင်ပြည်နယ်

၁၈

၂၉

၁၅၂

၅၉၇

၂၅၈၂

 

ကယားပြည်နယ်

၃၁

၇၄

၅၁၁

 

ကရင်ပြည်နယ်

၁၈

၈၄

၃၇၆

၂၀၆၃

 

ချင်းပြည်နယ်

၁၃

၄၀

၄၇၀

၁၃၄၆

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၃၇

၄၆

၂၂၉

၁၇၆၁

၆၀၀၅

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁၀

၁၆

၈၃

၂၆၄

၁၂၃၀

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၄၂

၂၈၈

၁၄၁၈

၆၄၉၅

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၅

၂၇

၁၆၆

၁၅၃၉

၄၇၉၅

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၈

၂၈

၂၇၀

၁၄၁၆

၄၇၈၁

 

၁၀

မွန်ပြည်နယ်

၁၀

၁၆

၉၈

၃၆၉

၁၁၅၀

 

၁၁

ရခိုင်ပြည်နယ်

၁၇

၂၂

၁၄၃

၁၀၃၅

၃၇၅၉

 

၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၅

၂၁

၇၄၂

၆၁၉

၂၁၂၉

 

၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်

၁၃

၅၅

၈၄

၄၉၈

၁၅၆၅

၁၄၃၄၈

 

၁၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၂၆

၃၉

၂၇၃

၁၉၁၉

၁၁၉၀၃

 

၁၅

နေပြည်တော်

၅၇

၁၈၆

၇၉၆

 

 

စုစုပေါင်း

၇၃

၃၃၀

၄၁၇

၃၁၅၄

၁၃၆၀၈

၆၃၈၉၃

 

ရှင်းလင်းချက်။      မြို့နယ်ခွဲစကားရပ်အား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၂-၅-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၁၁/၂၀၁၄)ဖြင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်ခွဲဟူ၍ တည်ရှိမှုမရှိတော့ဘဲ ယခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြို့နယ်ခွဲ(၈၄)ခုသည် မြို့အဖြစ်သာ ဆက်လက် တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။