သတင်းလွှာ

.

ထွက်ရှိသည့်အပတ်စဉ် ထွက်ရှိသည့်ရက်စွဲ Download ယူရန်
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ်(၇) 17-07-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ်(၆) 20-06-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ် (၅) 31-05-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ် (၄) 09-04-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ် (၃) 12-03-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၃) အမှတ်(၂) 14-02-2018 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၁၂) 15-12-2017 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၁၁) 15-12-2017 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၁၀) 15-12-2017 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၉) 15-12-2017 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၈) 15-12-2017 Download
ပြည်ထဲရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၁၂) အမှတ်(၇) 15-12-2017 Download